Överombudsman

Då vår nuvarande överombudsman avslutar sin period vid årsskiftet, söker vi en överombudsman för den kommande fem års perioden, vars uppgift är att ansvara för ett effektivt och framgångsrikt ledarskap av Sitras verksamhet. Överombudsmannen utnämns av Sitras förvaltningsråd, enligt förslag av Sitras styrelse.

Personen vi söker har en för positionen passande högre högskoleexamen, i praktiken uppvisad förmåga till ledarskap, erfarenhet av resultatansvarigt ledarskap i en expertorganisation, samt goda kunskaper i finska, svenska och engelska. Vi förväntar oss stark kompetens inom Sitras verksamhetsområden, en bred förståelse av verksamheten och utvecklingsriktningar inom olika samhällssektorer, mod att utforma nya typer av lösningar, samt erfarenhet av att genomföra förändringsprocesser. Vi förväntar oss även erfarenhet av framgångsrikt samarbete mellan olika intressegrupper och uppvisande av aktörskap i internationella sammanhang, breda och starka nätverk, samt inblick i och visioner om samhällets utmaningar. Vi uppskattar ett inspirerande, modernt grepp på ledarskap, stark social kompetens, och aktiv hantering av moderna kommunikationskanaler.

Vi erbjuder en unik position av samhälleligt inflytande, genom vilken nya metoder att förbättra Finlands hållbara välbefinnande kan skapas. Hos Sitra får du möjligheten att skapa framtiden, att fungera som förebild för visioner och riktningar, och att experimentera och söka konkreta lösningar.

Ansökan, samt Curriculum Vitae adresserat till Sitras förvaltningsråd, ombeds levereras elektroniskt via www.personnel.fi, senast 27.5.2019 kl. 16.00. Ansökningarna öppnas 28.5.2019 kl. 10.00. Den ansökande kan meddela ifall personen i fråga inte vill att ens namn offentliggörs. I detta fall bör dock noteras att Sitra följer offentlighetslagen.

För mer information om positionen som överombudsman och om ansökningsprocessen: styrelsens ordförande Martti Hetemäki (7.5. kl 9.30 – 11.30 och 23.5 kl 9.30 – 11.30) tel. +358 295 530 292, och chefkonsult Timo Tuohimaa, Personnel Group, tel. +358 400 403 032.

Vidare information om Sitra som organisation fås av kommunikationschef Veera Heinonen (8.5. kl 9.30 – 11.30 och 21.5. kl 14.00 – 17.00) tel. +358 294 618 505, och ombudsman Tapio Anttila (8.5. kl 9.30 – 11.30 och 21.5. kl 14.00 – 17.00) tel. +358 294 618 283.

Haku päättyi

27.05.2019

Työn laatu

Tillfälligt

Sijainti

Helsingfors

logo: Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra)

Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) är ett modigt framtidshus, en föregångare för förutsägelse och en oberoende förändringsdrivare med breda sociala nätverk. Enligt finsk måttstock är Sitras ställning och inflytande unikt. Arbetets mål är en rättvis och hållbar framtid, vilket skapas i nära samarbete mellan olika aktörer inom olika sektioner både i Finland och internationellt. I egenskapen av en offentlig självfinansierad organisation är Sitra en förändringsaktör, som i sina experiment och projekt kombinerar den senaste kunskapen och kunnandet med ansvarsfull effektivitet. Se närmare information www.sitra.fi/sv, (24.8.1990/717) och 1366/2018